Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer
Fi.

Den 12 juni 2024 publicerade Finansinspektionen (FI) en kortrapport som belyser bristerna i informationen som emittenter lämnar vid fastighetstransaktioner. De noterar att viktig information ofta saknas, vilket gör det svårt för investerare att göra korrekta bedömningar. I ett öppet brev bad de marknadens aktörer att ange vilken information som de anser behövs för att bedöma fastighetstransaktioner korrekt. Svaren som kom in visar en stor samsyn om nödvändiga uppgifter, bland annat information om underliggande överenskommet fastighetsvärde, fastighetsvärdet i relation till det bokförda värdet från senaste kvartalsrapporten och köpeskilling.

FI framhåller behovet av ökad transparens och poängterar vikten av att offentliggöra detaljerad insiderinformation. Detta inkluderar köpeskilling, fastighetsbeteckning, fastighetsvärde i relation till bokfört värde, hyresintäkter och andra väsentliga avtalsvillkor. Emittenter bör följa dessa riktlinjer för att uppfylla kraven enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) och FI kommer att fortsätta övervaka och säkerställa att informationen vid fastighetstransaktioner offentliggörs på ett transparent och korrekt sätt.

Värderingsdata har tillhandahållit tillförlitlig fastighetsinformation sedan 1987. Med vårt kraftfulla analysverktyg VD Pro får du tillgång till en hel del av den data som bör finnas med vid en fastighetstransaktion. VD Pro erbjuder användare möjlighet att snabbt och tillförlitligt generera nödvändig information om fastigheter, inklusive köpeskilling, marknadsvärden och andra relevanta detaljer, vilket säkerställer överensstämmelse med regelverket och underlättar transaktioner på marknaden.

Med vårt kraftfulla analysverktyg VD Pro står du bättre rustad för att möta informationskraven enligt Mar och att bidra till en ökad transparens vid fastighetstransaktioner.

För mer information, kontakta:

Kristina Andersson.

Kristina Andersson Analyschef för kommersiella fastigheter & affärsutveckling

070-844 30 60

kristina.andersson@varderingsdata.se

Stockholm

Fler artiklar

Miljörisker Karta.

Vi lanserar Miljörisker: Nu kan du enkelt se miljörisker i hela Sverige!

Läs mer Läs mer
Gothenburg 2914415 1920.

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

Läs mer Läs mer
Svefadagen 2024.

AI:s potential att revolutionera fastighetsvärdering

Läs mer Läs mer