Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer
Bolagstrans Dator.

Värderingsdata lanserar marknadens mest kompletta informationstjänst för komm...

Läs mer Läs mer

Per­son­upp­giftspolicy

Inledning

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att vi aldrig sparar dina personuppgifter längre än vi behöver.

Värderingsdata i Kungsbacka AB, org.nr. 556544-8874, (”Värderingsdata/vi/oss”) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgiftspolicyn riktar sig till dig som använder vår webbplats, kontaktar oss på olika sätt, skapar och innehar ett användarkonto för våra tjänster, deltar och anmäler dig i våra kurser och seminarier, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, besöker oss eller på annat sätt lämnar personuppgifter till oss.

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Den här personuppgiftspolicyn fastställer grunderna för behandlingen av alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som samlas in om dig. Personuppgifter innebär all information som kan hänföras till en identifierbar fysisk person.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig och för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga personuppgifterna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund. Olika personuppgifter behandlas beroende på ändamålet. Följande är exempel på personuppgifter som kan komma att behandlas av oss:

 • Namn
 • E-postadress
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Ändamål

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål som anges nedan samt för eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att upprätta och underhålla din beställning av våra tjänster
 • För att kunna kommunicera med dig
 • För att utföra och förbättra vårt utförande av tjänsterna
 • För att kunna utreda missbruk av tjänsterna
 • För att administrera din betalning av tjänsterna
 • För att skydda våra rättigheter
 • För att kunna genomföra marknadsundersökningar
 • För att kunna skicka information och erbjudanden till dig
 • För att granska och analysera användandet av våra tjänster
 • För att leva upp till krav enligt lag, förordning eller myndighetsföreskrift
 • För att vi ska kunna föra statistik över användningen av våra tjänster och besök på våra digitala kanaler
 • För att administrera dina ärenden hos oss

Korrespondensen mellan dig och oss kan också komma att sparas för att vi ska kunna utföra våra tjänster på bästa sätt.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Ingående och fullgörande av avtal
Vi behandlar personuppgifter om dig när det är nödvändigt för att ingå och fullgöra avtal med dig eller din arbetsgivare, till exempel för att kunna tillhandahålla våra tjänster och skapa och administrera ditt användarkonto.


Värderingsdatas berättigade intresse (intresseavvägning)
Vi behandlar personuppgifter om dig när behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen. Sådana intressen innefattar bland annat vårt intresse av att behandla personuppgifter för ändamål hänförliga till att bibehålla en god kundrelation med dig, att tillhandahålla dig information som är relevant för din användning av våra tjänster, att förbättra, vidareutveckla och marknadsföra våra tjänster och vårt intresse av att tillhandahålla dig en bra och säker användarupplevelse. När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning säkerställer vi att vi tar hänsyn till behandlingens möjliga påverkan på dig och dina intressen och rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om dina rättigheter längre ner i denna personuppgiftspolicy.


Samtycke från dig
Vi kan komma att behandla personuppgifter med stöd av ditt uttryckliga samtycke. När du ingår avtal med oss, beställer våra tjänster eller kontaktar oss kan vi ibland behöva ett särskilt samtycke från dig till den behandling av dina personuppgifter som sker enligt vad som framgår av denna personuppgiftspolicy och/eller den information som du får när du lämnar ditt samtycke.

För de fall du behöver samtycka till att vi behandlar en viss personuppgift om dig för ett visst ändamål kommer vi inhämta ditt samtycke i varje enskilt fall, till exempel när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt lämnade samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal, lag eller myndighetsbeslut. Du kan läsa mer om dina rättigheter längre ner i denna personuppgiftspolicy.


Nödvändig behandling för att fullgöra en rättslig förpliktelse
Värderingsdata kan komma att behöva behandla personuppgifter om dig för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som till exempel förpliktelser i bokföringslagen eller till följd av ett domstols- eller myndighetsbeslut.

När är Värderingsdata ett personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsavtal behöver inte ingås
När du som företagskund vill använda våra tjänster ingår vi vanligtvis ett huvudavtal avseende den aktuella tjänsten. Vi kan i en sådan situation komma att behöva behandla kontaktuppgifter om dina medarbetare för att kunna tillhandahålla de tjänster som avtalats om. Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för kunders räkning inom ramen för de tjänster som vi tillhandahåller. När vi inte behandlar personuppgifter för kunders räkning (till exempel en kundstock som ska bearbetas) är vi inte att anse som ett personuppgiftsbiträde i relation till dig som kund.

Den information som vi tillhandahåller inom ramen för våra tjänster hänför sig i stor del till offentliga källor. När sådan information levereras till dig som kund är vi inte heller ett personuppgiftsbiträde. Det är först när du som kund överför personuppgifter till oss att bearbeta eller förädla som en personuppgiftsbiträdesrelation uppstår.

I ovanstående situationer behöver inget personuppgiftsbiträdesavtal ingås mellan oss och dig som kund.


Personuppgiftsbiträdesavtal behöver ingås
Inom ramen för vissa tjänster kan vi komma att behandla personuppgifter för kunders räkning. Det kan till exempel vara personuppgifter som du som kund överför till oss i syfte att vi ska förädla eller i övrigt bearbeta dina personuppgifter (till exempel en kundstock eller andra personuppgifter). Vår personuppgiftsbehandling sker då för kundens räkning. I en sådan situation är vi personuppgiftsbiträde i relation till dig som kund och personuppgiftsbehandlingen och dess omfattning och ansvar regleras separat dels i huvudavtalet, dels i ett personuppgiftbiträdesavtal.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt, till exempel inom ramen för vårt avtal eller när du använder våra tjänster
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår webbplats
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Utlämning av uppgifter

Dina personuppgifter används av oss. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, såsom betalningsförmedlare och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till svenska eller utländska koncernbolag, distributörer, ombud eller samarbetspartners och andra närstående parter, eller en efterföljande ägare, delägare och dessas rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering, omstrukturering eller försäljning av väsentligen alla aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation.

Överföringar till tredje land

Värderingsdata överför inga personuppgifter till land utanför EU/EES, så kallad tredjelandsöverföring, om inte detta specifikt angivits i aktuellt avtal för berörd tjänst.

I de specifikt angivna fall där tredjelandsöverföring kan förekomma och där mottagare i land utanför EU/EES inte anses upprätthålla en adekvat skyddsnivå enligt beslut av EU-kommissionen, kommer lämpliga skyddsåtgärder att vidtas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 artikel 46. Sådana lämpliga skyddsåtgärder kommer i tillämpliga fall att ta formen av att vi ingår avtal med den aktuella leverantören som innehåller standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen och som har gjorts tillgängliga av Europeiska unionens publikationsbyrå på eur-lex.europa.eu, Europeiska unionens officiella webbplats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring var dina personuppgifter behandlas.

Cookies

När du besöker vår webbplats använder vi oss av cookies och annan liknande teknik. Du kan läsa mer om cookies i vår separata policy som du hittar på vår webbplats.

Radering av uppgifter

Behandlade personuppgifter bevaras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Vid avslut av våra tjänster eller när kundförhållandet med oss upphör kommer personuppgifterna att lagras i upp till två år från dagen för avregistrering utöver den lagring som krävs inom ramen för Värderingsdatas bokföringsskyldighet. Om det kan misstänkas att det kan ha förekommit bedrägeri eller annan otillbörlig användning av tjänsten förbehåller vi oss rätten att lagra dessa uppgifter under en längre period till dess att misstankarna utretts.

Dina rättigheter

Du äger rätt att en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) personuppgifter vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att få eventuellt ofullständiga, felaktiga, inaktuella eller oväsentliga uppgifter rättade, borttagna eller uppdaterade. Vill du veta huruvida vi behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se rubriken Kontaktuppgifter nedan).

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, till exempel om du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du har begärt rättelse.

Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning. Du har till exempel rätt att invända mot direktmarknadsföring från oss genom att mejla info@varderingsdata.se.

Du kan återkalla ditt lämnade samtycke genom att kontakta oss. Din återkallelse påverkar inte lagligheten av behandling som utförts på grundval av samtycket innan det återkallats. Din återkallelse kan dock påverka vår möjlighet att tillhandahålla dig våra tjänster, om behandlingen av dina personuppgifter som samlats in med stöd av ditt uttryckliga samtycke är väsentlig för vår möjlighet att tillhandahålla våra tjänster.

Du har i vissa fall rätt att begära att vi överför personuppgifter som du lämnat till oss till en annan part (dataportabilitet).

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid vända dig till oss. Du kan också inge klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

Säkerhet

Värderingsdata tycker att det är viktigt att dina personuppgifter är skyddade. Därför använder vi brandväggar som ska skydda våra servrar. Vi ser också till att bara den personal hos oss som måste ha åtkomst till dina personuppgifter har behörighet att få åtkomst till personuppgifterna.

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna personuppgiftspolicy. Den nyaste versionen av denna personuppgiftspolicy kommer alltid att finnas publicerad på vår webbplats.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling är du välkommen att kontakta oss på:

Värderingsdata i Kungsbacka AB, org.nr. 556544-8874
Norra Torggatan 1
434 30 KUNGSBACKA

0300-73570
info@varderingsdata.se